REGULAMIN BEZPIECZNEGO UCZESTNICTWA W KONCERTACH MUSICA DIVINA 2020


 1. Organizatorem wydarzenia pn. Musica Divina 2020 objętego niniejszym regulaminem jest Fundacja inCanto z siedzibą w Krakowie, ul. Kujawska 3A.
 2. Uczestnictwo w Festiwalu organizowanym przez Organizatora jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu.
 3. Każdy uczestnik Festiwalu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed wejściem na teren wydarzenia i do przestrzegania zawartych w nim procedur oraz zasad zachowania, a także do stosowania się do wytycznych personelu obsługi wydarzenia.
 4. Uczestnictwo w Festiwalu jest bezpłatne.
 5. Koncerty odbywają się w Krakowie: w Bazylice Nawiedzenia NMP „Na Piasku”, Kościele św. Szczepana, Kościele Nawrócenia św. Pawła Apostoła i Bazylice Bożego Ciała.
 6. Na teren kościołów podczas koncertów wstęp mają jedynie osoby, które:
   1. nie są zakażone koronawirusem SARS-COV-2, a także
   2. nie przebywają na kwarantannie, a także
   3. nie znajdują się pod nadzorem epidemiologicznym, a także
   4. nie miały bliskiego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem SARS-COV-2 w ciągu co najmniej 14 dni licząc do dnia rozpoczęcia Festiwalu.
 7. Ilość miejsc przeznaczonych dla widowni podlega ograniczeniu, zgodnie z aktualnymi wytycznymi i zaleceniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju, Głównego Inspektora Sanitarnego. Organizator ma prawo odmówić wpuszczenia do kościołów oraz do wydzielonej strefy osoby, jeżeli osiągnięty został już limit zajętych miejsc w strefie.
 8. Wejście na teren koncertów w kościołach odbywa się według kolejności przybycia, z zastrzeżeniem pierwszeństwa osób z pobranymi uprzednio wejściówkami dostępnymi na stronie www.musicadivina.pl. Osoby, które nie zarejestrowały się poprzez formularz online, a chciałyby wziąć udział w koncertach będą wpuszczane w następnej kolejności po ówczesnym wypełnieniu formularza zawierającego imię, nazwisko i numer telefonu/adres email.
 9. Uczestnicy oczekujący na wejście do kościołów zobowiązani są do zachowania odległości od siebie co najmniej 2 metrów.
 10. Każdy uczestnik wydarzenia ma obowiązek:
  1. samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczka, przyłbica lub inne środki ochraniające usta i nos) i ich stosowania przez cały czas przebywania w kościołach,
  2. zachowania bezpiecznej odległości od innych osób
  3. używania płynu odkażającego do rąk przed każdorazowym wejściem do kościołów
  4. przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu i stosowania się do komunikatów graficznych, głosowych oraz zaleceń obsługi Festiwalu w zakresie właściwej organizacji wydarzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z przedmiotowego regulaminu.
 11. Organizator ma prawo odmówić wpuszczenia na teren wydarzenia osobę, która nie posiada materiałów ochrony osobistej do czasu zastosowania się do tego obowiązku, chyba, że uczestnik jest zwolniony z zachowania takiego obowiązku zgodnie z przepisami prawa.
 12. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu wydarzenia, a w szczególności zachowania osób w nim uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu wydarzenia, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań.
 13. Organizator może również utrwalać przebieg wydarzenia, w tym osób uczestniczących w wydarzeniu jako publiczność, w sposób wskazany w pkt 15, w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach artystycznych podejmowanych przez Organizatora. Dane te w postaci wizerunku widzów mogą być upubliczniane na stronie internetowej oraz na profilach Organizatora i Festiwalu w mediach społecznościowych i internetowych serwisach wideo (jak np. youtube). Organizator może korzystać z takiego utrwalenia lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek uczestnika lub innej osoby przebywającej na terenie wydzielonej strefy dla publiczności, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji.
 14. Wejście na teren wydarzenia stanowi jednoczesną zgodę ze strony każdego uczestnika na użycie jego wizerunku na cele wskazane w pkt 12 i 13, w tym na upublicznianie i przetwarzanie jego wizerunku na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzenia.
 15. Po zakończeniu wydarzenia obowiązuje zasada etapowego i strefowego opuszczania tego miejsca przez widzów, zgodnie z poleceniami personelu obsługi wydarzenia z zachowaniem zasad dystansu społecznego.
 16. W przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie przepisów prawa lub rekomendacji bądź wytycznych ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju, Głównego Inspektora Sanitarnego lub właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, niniejszy regulamin może ulec zmianie lub uzupełnieniu, zaś uczestnicy wydarzenia zobligowani są do stosowania się do regulaminu aktualnego na dzień organizacji wydarzenia artystycznego.
 17. Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2020 r.
 18. Wyrażam zgodę na umieszczenie podanych przeze mnie danych osobowych w zbiorze danych osobowych Fundacji inCanto — w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek zakażenia lub wykrycia, że przebywałem w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS—CoV—2 (COVID—19) — mając zapewnione prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także żądanie zaprzestania przetwarzania danych, pod warunkiem, że są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz, że obowiązek ich przetwarzania nie wynika z obowiązujących przepisów.
 19. Oświadczam, że zostałem poinformowany, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), że: 1. administratorem moich danych osobowych jest Fundacja inCanto z siedzibą w Krakowie przy ul Kujawskiej 3A. przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Fundacji inCanto, nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba (IOD), z którą mogę się kontaktować pod adresem m.serwinska@fundacjaincanto.pl, lub przesyłając korespondencję na adres Fundacji inCanto; 2. w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych; 3. dane będą przetwarzane przez Fundację inCanto przez miesiąc od dnia złożenia oświadczenia. Po tym czasie oświadczenie niniejsze zostanie trwale zniszczone.